این دپارتمان متشکل از اساتید مجرب و به نام در حوزه زبان و ادبیات فارسی میباشد.

در این دپارتمان آموزشی کلیه مباحث دروس زبان و ادبیات فارسی در کلیه مقاطع تدریس میشود.

نام چند تن از اساتید نمونه این دپارتمان به شرح زیر میباشد:

جناب آقای دکتر مسعود معینی

 

جناب آقای استاد ایمان سماواتی

 

سرکار خانم استاد لیلا رحیمی

 

سرکار خانم استاد مهسا کاشی پور