توافق همکاری

موسسه آموزشی و فرهنگی کیسان با بالاترین سطح آموزشی،با دبیرستان های منطقه 6 تهران و  مدیریت محله و شهرداری منطقه