خدمات بکاپ گیری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

پلن های بکاپ گیری

پلن 1

تومان 15.000 / ماهانه
 • ارائه 10 گیگ فضای بکاپ
 • بکاپ گیری هر 8 ساعت
 • لینک مستقیم دانلود بکاپ
 • نگهداری بکاپ تا 30 روز
 • بازگردانی بکاپ طی 1 ساعت
 • پشتیبانی شبانه روزی

پلن 2

تومان 25.000 / ماهانه
 • ارائه 20 گیگ فضای بکاپ
 • بکاپ گیری هر 4 ساعت
 • لینک مستقیم دانلود بکاپ
 • نگهداری بکاپ تا 30 روز
 • بازگردانی بکاپ طی 1 ساعت
 • پشتیبانی شبانه روزی

پلن 3

تومان 35.000 / ماهانه
 • ارائه 40 گیگ فضای بکاپ
 • بکاپ گیری هر 2 ساعت
 • لینک مستقیم دانلود بکاپ
 • نگهداری بکاپ تا 30 روز
 • بازگردانی بکاپ طی 1 ساعت
 • پشتیبانی شبانه روزی

پلن 4

تومان 50.000 / ماهانه
 • ارائه 100 گیگ فضای بکاپ
 • بکاپ گیری هر 2 ساعت
 • لینک مستقیم دانلود بکاپ
 • نگهداری بکاپ تا 30 روز
 • بازگردانی بکاپ طی 1 ساعت
 • پشتیبانی شبانه روزی

پلن 5

تومان 130.000 / ماهانه
 • ارائه 200 گیگ فضای بکاپ
 • بکاپ گیری هر 1 ساعت
 • لینک مستقیم دانلود بکاپ
 • نگهداری بکاپ تا 30 روز
 • بازگردانی بکاپ طی 1 ساعت
 • پشتیبانی شبانه روزی

پلن 6

تومان 250.000 / ماهانه
 • ارائه 1000 گیگ فضای بکاپ
 • بکاپ گیری هر 1 ساعت
 • لینک مستقیم دانلود بکاپ
 • نگهداری بکاپ تا 30 روز
 • بازگردانی بکاپ طی 1 ساعت
 • پشتیبانی شبانه روزی
shape
shape
shape
shape